தமிழ் சினிமா நூற்றாண்டு 2017

இளம் தலைமுறை திரைக் கலைஞர்கள்

டிசம்பர் 5 – 8, 2017

 

லொயோலா கல்லூரி

 

மகளிர் கிறித்தவக் கல்லூரி

 

 

 

 

 

மற்றும்

 

டிஜி வைஷ்ணவ் கல்லூரி

 

 

ஆகிய கல்லூரிகளின் காட்சித் தொடர்பியல் துறைகள் ஒருங்கிணைவில்

 

 

வினைத்தொகை அறக்கட்டளை ஒழுங்கு செய்யும் நிகழ்வு

 

எமது ஊடக இணையர்கள்