தமிழ் சினிமா நூற்றாண்டு

இளம் தலைமுறை திரைக் கலைஞர்கள்

ஜனவரி 10,11 – 18,20,23.

 

லொயோலா கல்லூரி

 

மகளிர் கிறித்தவக் கல்லூரி

 

 

 

 

 

 

டிஜி வைஷ்ணவ் கல்லூரி

எத்திராஜ் கல்லூரி

 

 

 

 

ஆகிய கல்லூரிகளின் காட்சித் தொடர்பியல் துறைகள் ஒருங்கிணைவில்

 

 

வினைத்தொகை அறக்கட்டளை ஒழுங்கு செய்யும் நிகழ்வு

 

எமது ஊடக இணையர்கள்